KVL SR Portal : Sťažnosti

Sťažnosti

Čo je dobré vedieť pred podaním sťažnosti

Súkromné veterinárne činnosti môže vykonávať iba súkromný veterinárny lekár (SVL), člen Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (ďalej len KVL SR), ktorý je zapísaný do registra KVL SR a je držiteľom vykonateľného osvedčenia na vykonávanie súkromných veterinárnych činností.

Riešenie sťažností na výkon povolania svojich členov bol zákonom č. 442/2004 Z. z. zverený do kompetencie KVL SR. V rámci KVL SR sťažnosti na výkon povolania svojich členov prešetruje Dozorná komisia KVL SR. Dozorná komisia KVL SR má sedem členov a je nezávislá od KVL SR a jej iných orgánov, ako aj od orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti. Členmi Dozornej komisie sú iba súkromní veterinárni lekári – členovia KVL SR. Títo si spomedzi seba volia predsedu dozornej komisie, ktorý riadi jej činnosť.

Súkromný veterinárny lekár je okrem povinností uvedených v zákone č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti povinný vykonávať súkromnú veterinárnu činnosť odborne, v súlade so zásadami etiky, ktoré vydá komora. KVL SR prijala etický a profesný poriadok, ktorý je záväzný pre je členov a upravuje zásady etiky a výkon súkromných veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi.

Objednávateľ súkromných veterinárnych činností ( majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvieraťa), ktorý nie je spokojný s postupom veterinárneho lekára alebo má pochybnosti o správnosti jeho postupu pri vyšetrovaní, diagnostike, prevencii alebo liečbe zvieraťa môže podať sťažnosť na veterinárneho lekára pre výkon súkromných veterinárnych činností priamo Dozornej komisii KVL SR.

Dozorná komisia sťažnosť prešetrí, pri čom zisťuje a overuje skutočný stav veci. Tento stav následne porovnáva so stavom podľa platných právnych predpisov a vnútorných predpisov KVL SR. Analyzujú sa odchýlky, ich rozsah, závažnosť a príčiny daného stavu. Pri posudzovaní správnosti a odbornosti postupu veterinárneho lekára sa Dozorná komisia najčastejšie riadi odborným úsudkom svojich členov a v komplikovanejších a závažnejších prípadoch si pre posúdenia môže vyžiadať aj odborný posudok špecializujúcich sa veterinárnych lekárov. Odborné posudky vypracúvajú predovšetkým znalci zapísaný v zoznamoch znalcov v odbore veterinárstvo alebo pedagogicko-vedecký pracovníci Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.

Pri prešetrovaní sťažnosti DK posudzuje najmä súlad postupu veterinárneho lekára s dodržaním lége artis (správnej praxe), ako všeobecne uznávaných postupov vo veterinárnej praxi. Upozorňujeme na skutočnosť, že určenie diagnózy zvieraťa nie je prísne exaktný proces. Určenie diagnózy je často iba výsledkom zvažovania najpravdepodobnejšej možnosti na základe posudzovania výsledkov rôznych dostupných vyšetrení. Nepresné určenie diagnózy preto nemusí automaticky znamenať nesprávnosť postupu veterinárneho lekára. Rovnako tak správne zvolená liečba alebo správne vykonaný veterinárny zákrok nemusí vždy viesť k majiteľom alebo veterinárnym lekárom očakávanému výsledku.

Podľa skúseností Dozornej komisie vyplýva podstatná časť sťažností na postup veterinárneho lekára z nedostatočnej a nesprávnej komunikácie medzi objednávateľom a veterinárnym lekárom, ktorej výsledkom sú zbytočné nedorozumenia a nepochopenia druhej strany. Doporučujeme preto, aby sa nespokojný objednávateľ vždy najskôr obrátil osobne na príslušného veterinárneho lekára a vecnou diskusiou spolu dospeli k objasneniu problému a vyriešeniu spornej situácie zmierom.

Komora veterinárnych lekárov SR nie je oprávnená posudzovať nárok na priznanie finančnej náhrady za škodu spôsobenú veterinárnym lekárom. Rovnako nie je oprávnená prikazovať alebo zaväzovať veterinárneho lekára k náhrade škody.

Ceny za vykonávanie súkromných veterinárnych činností sú cenami zmluvnými, vznikajú na základe dohody medzi súkromným veterinárnym lekárom a objednávateľom jeho služieb (súkromných veterinárnych činností). Tieto ceny nie sú určované ani upravované žiadnym právnym predpisom ani Komorou veterinárnych lekárov SR. Odporúčame aby ste sa o predpokladanej cene služieb informovali vopred ale upozorňujeme, že cena liečby či niektorých zákrokov môže byť odhadnutá až po zistený zdravotného stavu zvieraťa. Rovnako sa konečná cena chirurgických zákrokov dá často určiť až po samotnom vykonaní zákroku.

Komora veterinárnych lekárov SR nerieši sťažnosti na veterinárnych lekárov, ktorý nie sú jej členmi, ani sťažnosti na jej členov, ktoré nesúvisia s poskytovaním súkromných veterinárnych činností.

Prešetrenie sťažnosti môže viesť k zisteniu porušenia povinností alebo etiky súkromným veterinárnym lekárom a vedeniu disciplinárneho konania voči súkromnému veterinárnemu lekárovi, v ktorom môže sťažovateľ alebo iné osoby vystupovať ako svedok.

Sťažnosť, jej prílohy ako aj ďalšie písomné alebo ústne podania sťažovateľa týkajúce sa predmetu sťažnosti, sú pri prešetrovaní sťažnosti zasielané veterinárnemu lekárovi, voči ktorému sťažnosť smeruje, na vyjadrenie.


Doporučený postup pri podaní sťažnosti

Zhromaždite čo najviac dôkazov (lekárske správy, účtovné doklady, fotodokumentáciu, výsledky vyšetrení, pitevnú správu, svedectvá, korešpondenciu s veterinárnym lekárom) a ich fotokópie pripojte k sťažnosti.

V prípade uhynutia zvieraťa je veľmi dôležité dať vykonať pitvu na Štátnom veterinárnom ústave (Bratislava, Zvolen, Dolný Kubín, Košice), Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach (www.uvm.sk) alebo u znalca z odboru veterinárstvo (www.justice.gov.sk).

V prípade, že nie ste osoba, ktorá bola so zvieraťom v čase ošetrovania veterinárnym lekárom a ktorý sa týka predmetu sťažnosti, uveďte prosím aj meno a kontakt (adresa, telefón, e-mail) na túto osobu.

V prípade, že zviera nebolo ošetrované u veterinárneho lekára ale veterinárny lekár bol pri zvierati u objednávateľa, uveďte prosím adresu na ktorej bolo zviera ošetrované.

Sťažnosť podávajte písomne na adresu:

          Komora veterinárnych lekárov SR
          Botanická 17
          841 04 Bratislava


Priebeh prešetrovania sťažnosti

Sťažnosť bude po doručení predložená na prešetrenie Dozornej komisii KVL SR. Po prešetrení predmetu sťažnosti rozhodne o porušení povinností súkromným veterinárnym lekárom Dozorná komisia KVL SR ako kolektívny orgán.

V prípade, že Dozorná komisia KVL SR dospeje k záveru, že konaním veterinárneho lekára nedošlo k porušeniu povinností ani etiky, KVL SR oznámi túto skutočnosť sťažovateľovi.

V prípade, že dozorná komisia dospeje k názoru, že konaním veterinárneho lekára došlo k porušeniu povinností alebo zásad etiky, predseda dozornej komisie podá na veterinárneho lekára návrh na začatie disciplinárneho konania. O vine veterinárneho lekára rozhoduje trojčlenný disciplinárny senát zložený z členov disciplinárnej komisie KVL SR. Voči tomuto rozhodnutiu sa môže veterinárny lekár odvolať prezídiu KVL SR, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou. Za porušenie povinností alebo zásad etiky môže byť veterinárnemu lekárovi uložené písomné napomenutie, pokuta do výšky 1.000 € alebo vyčiarknutie z registra KVL SR až na dobu päť (5) rokov počas ktorej nie je oprávnený vykonávať súkromné veterinárne činnosti.

postup-presetrenia-staznosti-2017.pdfpostup-presetrenia-staznosti-2017.pdf


Dokumenty

PDF - 151 kb
11.06.2013 Autor: Ivan Riecan

Prejdi do CRSZ