KVL SR Portal : O Komore

O Komore

Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (ďalej len „komora“) je samosprávna stavovská organizácia združujúca veterinárnych lekárov vykonávajúcich súkromné veterinárne činnosti a služby na území Slovenskej republiky. Súkromné veterinárne činnosti a služby môže vykonávať len súkromný veterinárny lekár registrovaný v komore, ktorý sa tým stáva jej členom.

Komora vedie register súkromných veterinárnych lekárov, ktorý obsahuje údaje o ich mene, priezvisku, titule, sídle, najvyššom dosiahnutom vzdelaní, získaných špecializáciách a údaje o doterajšej praxi, do ktorého má každý právo nahliadnuť.

Sídlom Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky je Bratislava. Komora zriaďuje regionálne komory veterinárnych lekárov ako organizačné zložky.

Medzi spoločensky najdôležitejšie úlohy komory patrí:
- posudzovanie a navrhovanie opatrení v oblasti výchovy a vzdelávania na školách veterinárneho zamerania,
- vyjadrovať sa k podmienkam požadovaným na vykonávanie odborných veterinárnych činností,
- vzdelávaním svojich členov prispievať k udržiavaniu a zvyšovaniu odbornej spôsobilosti svojich členov a odbornej úrovne veterinárnej starostlivosti,
- presadzovanie a ochrana práv a stavovských, sociálnych a hospodárskych záujmov svojich členov,
- príprava všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa veterinárnej starostlivosti,
- posudzovanie a kontrola výkonu súkromných veterinárnych činností,
- riešenie sťažností na výkon povolania svojich členov

Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky vznikla na základe zákona Slovenskej národnej rady z 3. decembra 1991 o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Dňa 1. 8. 2004 nadobudol platnosť zákon č. 442/2004 o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky a spôsob vykonávania odbornej veterinárnej činnosti a iných veterinárnych služieb súkromnými veterinárnymi lekármi a samosprávu veterinárnych lekárov.Prejdi do CRSZ