KVL SR Portal : Orálna vakcinácia líšok

Orálna vakcinácia líšok

Odber a zasielanie zvierat na vyšetrenie besnoty - usmernenie

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v súlade s § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v súlade s Národným eradikačným programom na besnotu usmerňuje regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS“) na odber, bezpečné balenie a zasielanie vzoriek zvierat na vyšetrenie na besnotu. ŠVPS SR nariaďuje informovať o spôsobe bezpečnej manipulácie a balení vzoriek členov jednotlivých poľovných združení v pôsobnosti RVPS prostredníctvom poľovných hospodárov.

Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov, ktoré postihuje predovšetkým centrálny nervový systém. Patrí medzi zoonózy (choroby prenosné na človeka). Pri typickom priebehu sa choroba manifestuje poruchami vedomia, zvýšenou dráždivosťou, hydrofóbiou, čiastočným a v neskoršom štádiu celkovým ochrnutím. Po objavení klinických príznakov sa choroba vždy končí smrťou.

Všetky vzorky balené a zasielané na laboratórne vyšetrenie besnoty pochádzajúce zo zvierat je potrebné považovať za infekčný materiál a preto je potrebné manipulovať s nimi a baliť ich tak, aby nedošlo k rozširovaniu nákazlivej choroby a tým naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa §163, §164, §307, §308 Trestného zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

   1. Správne zabalenie, označenia a vhodné doručenie zásielky do laboratória zabezpečí RVPS .
   2. Zásielka musí byť vždy zabalená tak, aby za žiadnych okolností obsah zo zásielky nepresakoval a neohrozoval možnou infekciou osoby, ktoré prichádzajú so zásielkou do styku.
   3. Obaly musia byť dostatočne pevné, aby zásielka v priebehu prepravy nebola porušená. Obal označiť výstrahou „NEBEZPEČNÝ MATERIÁL“
   4. Pri podozrení z besnoty alebo pri vzorkách zasielaných v rámci monitoringov je potrebné rešpektovať nasledovné zásady:
    a) na vyšetrenie sa zasielajú kadávery malých a stredných zvierat (do hmotnosti 30kg) alebo celá hlava veľkého zvieraťa
    b) Vzorky (kadávery alebo hlava) sa zabalia do igelitového vreca s prítomnosťou vhodného sacieho materiálu, v prípade potreby ešte do ďalšieho vreca, alebo pevného obalu
    c) Vzorky, u ktorých je zvýšené nebezpečenstvo výskytu ektoparazitov (kliešte, blchy, vši a pod.) postriekať alebo poprášiť povrch tela insekticídom
    d) Vzorky musia byť bezpodmienečne zabalené jednotlivo
    e) Každá zásielka musí byť aj vo vnútri obalu identifikovateľná
    f) Každá zásielka musí byť sprevádzaná žiadankou na vyšetrenie (vzor tvorí prílohu usmernenia). Dôkladne vyplnená žiadanka sa vloží do obalu a priloží k zásielke tak, aby sa zabránilo jej znečisteniu
    g) Vzorka musí byť na vyšetrenie zaslaná v čo najkratšom možnom čase. V prípade ak to nie je možné, je potrebné ju uchovávať krátkodobo v chladničke 4-8 °

Vhodnosť vyšetrenia vzorky na laboratórne vyšetrenie posudzuje laboratórium.

Veterinárne laboratória oznámia okamžite po ukončení laboratórnych analýz telefonicky, mailom na ŠVPS SR a príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu pozitívny výsledok vyšetrenia na besnotu. V prípade vyšetrenia vzorky súvisiacej s expozíciou človeka, veterinárne laboratória oznámia príslušnej RVPS telefonicky alebo mailom aj negatívny výsledok.

Ak došlo k expozícii človeka príslušná RVPS okamžite nahlasuje výsledok príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (okresnému hygienikovi) alebo ošetrujúcemu lekárovi.

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ

  Dokumenty

  PDF - 696 kb
  22.09.2018 Autor: Ivan Riecan
  PDF - 155 kb
  22.09.2018 Autor: Ivan Riecan

  Prejdi do CRSZ