KVL SR Portal : Postup pri úhrade za čipovanie

Postup pri úhrade za čipovanie

Postup pri uplatňovaní náhrady súkromným veterinárnym lekárom za trvalé označenie psa transpondérom (mikročipom) .

Tento postup je určený fyzickým osobám, súkromným veterinárnym lekárom, regionálnym veterinárnym a potravinovým správam v Slovenskej republike.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva tento postup pri uplatňovaní § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 184/2018 Z. z., ktorý stanovuje, že za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10,- €, ktorú u psov narodených do 31.10.2019 vlastníkom, ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Regionálna veterinárna a potravinová správa vyplatí úhradu súkromnému veterinárnemu lekárovi za trvalé označenie psa transpondérom (mikročipom), ktorého vlastníkom je príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku maximálne pre jedného psa, ktorý je narodený do 31.10.2019.

Regionálna veterinárna a potravinová správa vyplatí úhradu súkromnému veterinárnemu lekárovi najviac vo výške 10,-€ za trvalé označenie psa transpondérom (mikročipom), ktorého vlastník je príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku nasledujúcim spôsobom:

Vlastník psa (príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku):

  - predloží súkromnému veterinárnemu lekárovi pred trvalým označením originál potvrdenia (s podpisom a odtlačkom pečiatky):
   a) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemca pomoci v hmotnej núdzi (vzor tlačiva č. 1),
   alebo
   b) Sociálnej poisťovne, že je poberateľom minimálneho dôchodku (vzor tlačiva č.2)
  - dátum vydania potvrdenia nesmie byť pred dátumom 1.9.2018 a po dátume 24.1.2020.

Ak je poberateľom (príjemcom) oboch spomenutých štátnych podpôr, postačí predložiť iba jedno potvrdenie.

Súkromný veterinárny lekár
  - po predložení originálu potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnej poisťovne vykoná trvalé označenia psa transpondérom (mikročipom)
  - je za trvalé označenie psa oprávnený účtovať úhradu najviac 10,-€ s DPH. Listom prezídia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky č. 75/2018 – odosl.
  zo dňa 1.10.2018, sa v záujme výkladu ustanovenia §19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 184/2018 Z. z. usmerňuje súkromný veterinárny lekár, že maximálna cena 10,-€ je za trvalé označenie psa vrátane transpondéra (mikročipu). Cena 10,-€ je cena s DPH. Súkromný veterinárny lekár je povinný mať v držbe transpondér (mikročip), aby vedel zabezpečiť trvalé označenie psa v cene maximálne 10,-€.

  - vystaví faktúru pre príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu na úhradu najviac 10,-€ s DPH za trvalé označenie psa transpondérom (mikročipom) a pripojí predložené potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnej poisťovne
  - faktúru s originálom potvrdenia zašle na príslušnú (podľa sídla výkonu súkromných veterinárnych činností) regionálnu veterinárnu a potravinovú správu na refundáciu nákladov za trvalé označenie psa mikročipom.

Regionálna veterinárna a potravinová správa
  - preverí, či vystavená faktúra za trvalé označenie obsahuje potrebné potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnej poisťovne
  - preverí, či sú údaje o zvierati a jeho vlastníkovi zapísané v centrálnom registri spoločenských zvierat

Prílohou faktúry musia byť okrem iného aj informácie o vlastníkovi zvieraťa (meno, priezvisko, adresa bydliska), ktorá musí byť totožná s adresou bydliska uvedeného v potvrdení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnej poisťovne, dátum trvalého označenia psa transpondérom (mikročipom) a 15-miestne číslo transpondéru (mikročipu). Bez týchto náležitostí nie je možné uhradiť náklady za trvalé označenie psa transpondérom (mikročipom) súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Regionálna veterinárna a potravinová správa je oprávnená uhradiť súkromnému veterinárnemu lekárovi sumu za trvalé označenie psa transpondérom (mikročipom), ak vlastníkom psa je príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, podľa nižšie uvedeného:

1. Príjemca pomoci v hmotnej núdzi na účely zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Stav, že osoba je v hmotnej núdzi na účely § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z. je potrebné preukázať potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi.

2. Poberateľ minimálneho dôchodku - Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhoduje Sociálna poisťovňa v priebehu konania o priznaní dôchodku. Na účely trvalého označenia psa u osoby, ktorá je poberateľom minimálneho dôchodku je potrebné žiadať potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že osoba - vlastník zvieraťa je poberateľom minimálneho dôchodku.


Dokumenty

PDF - 157 kb
02.11.2018 Autor: Ivan Riecan
PDF - 233 kb
02.11.2018 Autor: Ivan Riecan
PDF - 5 kb
02.11.2018 Autor: Ivan Riecan

Prejdi do CRSZ